Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Centrum vědy a výzkumu

Centrum vědy a výzkumu se zabývá kvantitativním i kvalitativním výzkumem v nelékařských zdravotnických oborech a podílí se částečně také na výzkumu v lékařských a jiných vědních oborech. Pracovníci Centra vědy a výzkumu rozvíjí vědní směry v nelékařských zdravotnických oborech a jejich aktivity jsou zaměřeny na projektovou, výzkumnou, publikační a expertní poradenskou činnost. Náplní Centra vědy a výzkumu, které bylo založeno 1. 7. 2013, je také zdokonalování vědecko-výzkumných kompetencí akademické obce FZV a vedení výzkumu postgraduálních studentů.

 

Personální obsazení

Ředitel centra

prof. Mudr. David Školoudík, Ph.D., FESO

david.skoloudik@upol.cz

58 563 2803

 

Zástupce ředitele centra

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

helena.kisvetrova@upol.cz

58 563 2805

 

Ostatní členové

Mgr. Jana Bermellová

jana.bermellova01@upol.cz

MUDr. Břetislav Bolard

bretislav.bolard@upol.cz

Martin Ditmar, DiS.

martin.ditmar@upol.cz

Mgr. Radka Filipčíková, Ph.D., MBA, LL.M.

radka.filipcikova@upol.cz

58 563 2803

MUDr. Petr Hubáček, MBA

petr.hubacek@upol.cz

Mgr. Eva Joanovič, DiS.

eva.joanovic@upol.cz

MUDr. Jarmila Kohoutová

jarmila.kohoutova@upol.cz

Bc. Monika Labonková

monika.labonkova@upol.cz

Mgr. Kateřina Langová, Ph.D.

katerina.langova@upol.cz

58 563 2120

Bc. Martin Machala, DiS.

martin.machala@upol.cz

Roman Pavelka, DiS.

roman.pavelka@upol.cz

Prof. MUDr. Martin Procházka, Ph.D.

martin.prochazka@upol.cz

58 563 2808

RNDr. Eva Reiterová, Ph.D.

eva.reiterova@upol.cz

58 563 2803

Michal Slánský

michal.slansky@upol.cz

MUDr. Petr Šmejkal

petr.smejkal@upol.cz

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

jiri.vevoda@upol.cz

58 563 2817

Mgr. Yukari Yamada, Ph.D.

yukari.yamada@upol.cz

58 563 2708

Prof. Mgr. Katarína Žiaková, Ph.D.

katarina.ziakova@upol.cz

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Adresa: Teoretické ústavy, Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 3, 775 15 Olomouc

Řešené projekty

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Rok

Název projektu

Pracoviště

2016

Trajektorie kvality života seniorů v počáteční fázi demence

CVaV

více

2016

Sonolýza v průběhu karotické endarterektomie v prevenci vzniku mozkového infarktu detekovaného pomocí magnetické rezonance - SONOBIRDIE MR Trial

CVaV

více

Program bezpečnostního výzkumu pro potřeby státu 2016-2021

Rok

Název projektu

Řešitel

2016

Efektivní systém třídění pacientů při poskytování akutní zdravotní péče při mimořádných událostech s využitím i pro poskytování zdravotní péče v běžném provozu.

MUDr. Petr Hubáček, MBA, LL.M.

2017

Dekontaminace zraněných osob

Mgr. Radka Filipčíková, MBA, LL.M

Interní grantová agentura Univerzity Palackého v Olomouci

Číslo projektu

Název projektu

Řešitel

IGA_FZV_2016_001

Důstojnost seniorů z perspektivy sester

Mgr. Šárka Šaňáková

IGA_FZV_2016_004

Kvalita života po cévní mozkové příhodě bez trvalého motorického postižení

Ing.Táňa Fadrná

IGA_FZV_2016_005

Kvalita života a zátěž rodinných pečujících

Mgr. Radka Kozáková

IGA_FZV_2016_006

Imaginace bipedální lokomoce v rehabilitaci

Mgr.Barbora Kolářová, Ph.D.

IGA_FZV_2016_007

Somatické charakteristiky žen v průběhu těhotenství a jejich životní styl

Mgr. Renata Hrubá

IGA_FZV_2016_008

Klinická validizace ošetřovatelské diagnózy NANDA – International Narušené procesy v rodině (00060) v oblasti komunitní péče

Mgr. Soňa Loudová

IGA_FZV_2016_009

Vliv kineziotapu na kvalitu chůze u pacientů po cévní mozkové příhodě

Mgr. Iveta Lerchová

 

 

Podané projekty v roce 2016

Agentura pro zdravotnický výzkum ČR

Číslo projektu

Název projektu

Řešitel

17-28415A

Využití hudby při extrakorporální litotrypsi rázovou vlnou

PhDr. Helena Kisvetrová, Ph.D.

17-32903A

Psychosociální rizika v profesi všeobecné sestry

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

17-31586A

Longitudiální sledování somatického stavu dětí mladšího školníhi věku v primární prevenci obezity a metabolického syndromu v Olomouckém kraji.

doc. Paed.Dr. Miroslav Kopecký, Ph.D.

17-31016A

Morfologické charakteristiky aterosklerotického plátu v karotické tepně spojené s progresí plátu a rizikem cévní mozkové příhody

spoluřešitel:
doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělání (OP VVV)

Výzva

Název projektu

Řešitel za FZV

Výzva č. 02_16_19 Excelentní výzkum

Červená nit. Projekt interdisciplinární výzkum migrace. Různorodost perspektiv.

Celouniverzitní projekt(Centrum pro interdisciplinární výzkum kulturní diverzity a migrace)

Prof. PhDr. Dušan Lužný, Dr.

Výzva č. 02_16_015 pro ESF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Univerzita Palackého jako kompexní vzdělávací instituce

Celouniverzitní projekt

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA

Výzva č. 02_16_015 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Technická a technologická infrastrukturní podpora bakalářských a magisterských studií na Univerzitě Palackého v Olomouci

Celouniverzitní projekt

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

Výzva č. 02_16_015 pro ERDF pro vysoké školy v prioritní ose 2 OP

Obnova a modernizace IT infrastruktury UP

Celouniverzitní projekt

MUDr. Jan Galuszka, Ph.D.

 

 

Ukončené projekty

Délka trvání projektu

Název projektu

Řešitel

1.9.2012
-3.6.2015

CZ.1.07/2.3.00/20.0163 Podpora lidských zdrojů ve VaV nelékařských zdravotnických oborů Fakulty zdravotnických věd UP Olomouc


doc. PhDr. Jana Marečková, Ph.D.

více

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 05. 01. 2017, Martin Fasner