Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav radiologických metod

Studijní obor radiologický asistent patří mezi nové vysoce moderní obory prezenčního i kombinovaného bakalářského studia. Výuka radiologických asistentů probíhala v Olomouci více jak 50 let na Střední zdravotnické škole. Nyní je studium realizováno na Fakultě zdravotnických věd UP v Olomouci.

Jde o prestižní obor s uplatněním absolventů všude tam, kde se využívá ionizující záření, magnetická rezonance nebo ultrazvuk k diagnostickému zobrazování a léčbě, tzn. ve zdravotnických zařízeních, veterinárních zařízeních a výzkumných laboratořích.

Studenti nejsou v průběhu studia ani v následném pracovním procesu, díky modernizaci přístrojové techniky, zatěžováni téměř žádnou radiací.

Absolvování studijního oboru umožní budoucí registraci nebo získání zákonem předepsané licence k výkonu povolání ve státech EU.

Teoretická výuka probíhá v učebně radiologických metod, která je napojena na systém PACS (obrazový, archivační a komunikační systém), který umožňuje interpretaci právě uskutečněného vyšetření, nejen ve FNOL, ale i kdekoli ve světě.

Teoretická výuka poskytuje studentům znalosti v oborech, které tvoří základ potřebný pro poskytnutí adekvátní zdravotní péče v teoretických oborech a to především v anatomii, patologii, fyzice, které jsou následně aplikovány do klinických oborů např. do chirurgie, vnitřního lékařství a farmakologie.

Primárně jsou však studenti vzděláváni v odborných radiologických oborech jako jsou zobrazovací postupy, radiobiologie, radiační onkologie a nukleární medicína.

Praktická výuka a poté odborná souvislá praxe probíhá na pracovištích:

Radiologické kliniky
Během studia získávají studenti praktické dovednosti při práci s přístroji konvenční radiologie (RTG), která je ve FNOL již z 98% digitalizovaná, což umožňuje vyšetřujícímu asistentovi téměř okamžitě vidět výsledek provedeného vyšetření, ultrasonografie, počítačové tomografie a magnetické rezonance.

Kliniky nukleární medicíny
Na klinice nukleární medicíny se studenti setkávají s aplikací a výrobou radiofarmak, která se pacientům aplikují za účelem zobrazení nejen anatomických struktur, ale i k zobrazení morfologických změn.
Praktická výuka probíhá na nejmodernějších přístrojích, jakým je např. PET/CT v nové budově kliniky nukleární medicíny.

Onkologické kliniky
Zde se studenti učí manipulaci s lineárními urychlovači, práci na simulátoru a praktickým základům radioterapie nádorů.

Ústav radiologických metod FZVUP se spolu s Radiologickou klinikou FNOL podílí na pořádání odborných konferencí a seminářů.

Personální obsazení

Pověřen výkonem pravomocí přednosty

MUDr. Vlastislav Šrámek, Ph.D., MBA.

vlastislav.sramek@fnol.cz

58 844 3497 58 563 2882

Konzultační hodiny: pátek 14:00 – 15:00 hod.

 

Zástupce přednosty pro školství

Marie Pavlíková

marie.pavlikova@upol.cz

58 844 3485 58 563 2854

Konzultační hodiny: pátek 9:00 - 11:00 hod.

 

Sekretářka

Mgr. Lenka Stloukalová

lenka.stloukalova@upol.cz

58 563 2880

 

Ostatní členové

prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D.

milan.kaminek@fnol.cz

58 844 4284

Konzultační hodiny: středa 9:00 - 10:00 hod.

 

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA.

jaroslav.vomacka@upol.cz

58 844 3480 58 563 2882

Konzultační hodiny: čtvrtek 15:15 – 16:15 hod.

 

RNDr. Ivo Přidal, CSc.

ivo.pridal@fnol.cz

58 844 4312

Konzultační hodiny: úterý 13:00 – 14:00 hod.

 

MUDr. Miroslava Budíková, Ph.D.

miroslava.budikova@fnol.cz

58 844 4264

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.

 

MUDr. Iva Metelková, Ph.D.

iva.metelkova@fnol.cz

58 844 4264

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod.

 

Mgr. David Gremlica

david.gremlica@fnol.cz

58 844 4312

Konzultační hodiny: středa 10:00 – 11:00 hod.

 

MUDr. Martin Hazlinger

martin.hazlinger@fnol.cz

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:00 hod.

 

MUDr. Yvona Klementová

yvona.klementova@fnol.cz

58 844 4686

Konzultační hodiny: čtvrtek 9:00 – 10:00 hod.

 

MUDr. Jiří Kozák

dr.jurka@seznam.cz

58 844 3480

Konzultační hodiny: pondělí 8:30 – 9:30 hod.

 

Ing. Jaroslav Ptáček, Ph.D.

jaroslav.ptacek@fnol.cz

58 844 3653

Konzultační hodiny: pátek 10:00 – 11:00 hod.

 

MUDr. Vojtěch Prášil

prasil.vojtech@seznam.cz

58 844 3491

Konzultační hodiny: úterý 14:00 – 15:00 hod.

 

Mgr. Lada Skácelová, MBA.

lada.skacelova@fnol.cz

58 844 3481

Konzultační hodiny: pondělí 12:00 – 13:00 hod.

 

Bc. Jiří Horalík

jiri.horalik@fnol.cz

58 844 4263

Konzultační hodiny: čtvrtek 8:00 - 9:00 hod.

 

Bc. František Odstrčil

frantisek.odstrcil@fnol.cz

58 844 3480

Konzultační hodiny: pondělí 10:00 – 11:00 hod.

 

Bc. Iveta Šinclová

iveta.sinclova@fnol.cz

58 844 4683

Konzultační hodiny: čtvrtek 10:00 – 11:00 hod.

 

Bc. Petr Vybíral

petr.vybiral@fnol.cz

58 844 4263

Konzultační hodiny: středa 11:00 – 12:00 hod.

 

Pavla Goldmannová

pavla.goldmannova@fnol.cz

58 844 4263

Konzultační hodiny: pondělí 9:00 – 10:00 hod.

 

Vlasta Míková

vlasta.mikova@fnol.cz

58 844 4263

Konzultační hodiny: středa 8:00 – 9:00 hod.

 

Miluše Tomaštíková

miluse.tomastikova@fnol.cz

58 844 4680

Konzultační hodiny: úterý 10:00 – 11:00 hod.

 

Bc. Vladimíra Hildebrandtová

vladka.hildebrandtova@fnol.cz

58 844 4683

Konzultační hodiny: středa 10:00 - 11:00 hod.

 

Bc. Tomáš Tichý

tichyt@vnol.cz

97 340 7022

Konzultační hodiny: pondělí 14:00 - 15:00 hod.

 

Mgr. Jolana Pokorná

jolana.pokorna@fnol.cz

58 844 4287 58 563 2881

Konzultační hodiny: pondělí 11:00 - 13:00 hod.

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Vydané publikace

 VOMÁČKA, Jaroslav, Josef NEKULA a Jiří KOZÁK. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 1. vydání. Olomouc: Univerzita Palackého, 2012.
ISBN 978-80-244-3126-0

 

VOMÁČKA, Jaroslav a kol.. Zobrazovací metody pro radiologické asistenty. 2., doplněné vydání. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2015.
ISBN 978-80-244-4508-3

Adresa:Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc

Výukové prostory: Teoretické ústavy, Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Hněvotínská 976/3, 775 15 Olomouc
Sekretariát: Hněvotínská 976/3, 775 15, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 07. 11. 2016, Martin Fasner