Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Ústav zdravotnického managementu

Ústav zdravotnického managementu zabezpečuje výuku ekonomických a manažerských předmětů nejen pro vlastní studenty studijního oboru Management zdravotnictví, ale i pro ostatní zdravotnické obory FZV.

Mezi stěžejní předměty realizované ústavem patří zejména Ekonomika a financování zdravotnictví, Zdravotnický management, Zdravotnické právo a další.

Do práce ústavu je zapojena řada externích spolupracovníků z kruhů pedagogů ostatních fakult UP, FN Olomouc a dalších.

Personální obsazení

Pověřen výkonem pravomocí přednosty

Ing. Jaroslav Zlámal, Ph.D.

jaroslav.zlamal@upol.cz

58 563 2861

 

Zástupce přednosty pro školství

Mgr. Jiří Vévoda, Ph.D.

jiri.vevoda@upol.cz

58 563 2817

 

Sekretářka

Mgr. Andrea Šperková

andrea.sperkova@upol.cz

58 563 2801

 

Ostatní členové

doc. Ing. Zuzana Dohnalová, Ph.D.

zuzana.dohnalova@upol.cz

58 563 2861

 

Ing. Irena Jedličková

irena.jedlickova@upol.cz

58 563 2857

Konzultační hodiny: pátek 8:30 – 11:00 hod.

 

PhDr. Martin Šamaj, MBA

martin.samaj@upol.cz

58 563 2861

 

Ing. Daniel Vomáčka

vomacka.daniel@upol.cz

58 563 2861

 

Pozn.: V případě neuvedených konzultačních hodin si dohodněte konzultaci e-mailem.

Vydané publikace
STEHLÍK, Antonín a Ondřej MELICHAR. Globalizace jako výzva pro management z pohledu podnikového hospodářství. In: Ekonomika a management organizací - výzkum, výuka a praxe: recenzovaný sborník příspěvků mezinárodní vědecké konference: Brno, 9. září 2010. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2010, 458 - 464. ISBN 978-80-210-5273-4.

STEHLÍK, Antonín a Ondřej MELICHAR. Dodavatelský řetězec a řízení zásob. In: Hradecké ekonomické dny 2011. 1. vyd. Hradec Králové: Gaudeamus, Univerzita Hradec Králové, 2011, 307 - 310. ISBN 978-80-7435-100-6.

STEHLÍK, Antonín. Doprava a distribuční systémy v cestovním ruchu: distanční studijní opora. Vyd. 1. Brno: Vysoká škola obchodní a hotelová, 2010, 123 s. ISBN 978-80-87300-10-7.

BLAŽEK, Jiří a Ivana PAŘÍZKOVÁ. Instituty finančního práva a jejich vliv na ekonomický systém. In: Institutes of financial law and their impact on the economic system. 1. vyd. Bratislava: Univerzita Komenského v Bratislave Právnická fakulta, 2013, 208 - 213. ISBN 978-80-7160-365-8.

ZLÁMAL, Jaroslav, Petr BAČÍK a Jana BELLOVÁ. Management: základy managementu. Vyd. 1. Kralice na Hané: Computer Media, 2011, 104 s. ISBN 978-80-7402-083-4.

ZLÁMAL, Jaroslav a Jana BELLOVÁ. Ekonomika zdravotnictví. Vyd. 2., upr. Brno: NCONZO, 2013, 247 s. ISBN 978-807-0135-518.

ZLÁMAL, J., VOMÁČKA, J., JEDLIČKOVÁ, I., MIKŠOVÁ, Z., ŠAMAJ, M., BAČÍK, P., BELLOVÁ, J. Základy managementu pro posluchače zdravotnických oborů. 1. vyd. Prostějov: Computer Média s.r.o., 2014, 108 s. ISBN 978-80-7402-157-2.

Adresa: Hněvotínská 976/3, 779 00 Olomouc
Pracovny vyučujících a administrativy: Teoretické ústavy, přízemí, levé křídlo,
Hněvotínská 976/3, Olomouc
Sekretariát: Teoretické ústavy, přízemí, levé křídlo, místnost 2.014, Hněvotínská 976/3, Olomouc

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 13. 10. 2016, Martin Fasner