Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Dokumenty a normy

Vnitřní předpisy a normy

PDF

Strategické řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti 2017 - 2021

FZV-A-1/2016

Organizační řád FZV

FZV-A-1/2015

Statut FZV

FZV-A-1/2013

Volební a jednací řád Akademického senátu FZV

FZV-A-11/1

Jednací řád Vědecké rady FZV

Směrnice děkana

FZV-SD-6/2016

Směrnice děkana - Cena děkana FZV

FZV-SD-5/2016

Směrnice děkana pro slavnostní akty FZV

FZV-SD-4/2016

dodatek č. 1  ke Směrnici B3-09- 2 Anglické názvy pracovišť FZV

FZV-SD-3/2016

Směrnice děkana ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV

FZV-SD-2/2016

Dodatek č. 1 k prováděcí normě č. FZV-B3-11/5 Směrnice děkanky FZV UP ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci

FZV-SD-1/2016

Směrnice děkana ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci

FZV-SD-3/2015

Dodatek č. 1 k prováděcí normě FZV-SD-1/2014 - Směrnice děkana FZV UP ke Studijnímu a zkušebnímu řádu Univerzity Palackého v Olomouci - postgraduální studium

FZV-SD-2/2015

Směrnice děkana - Cena děkana FZV

FZV-SD-2/2014

Směrnice děkana - Hostující profesoři na FZV

FZV-SD-1/2014

Směrnice děkana ke Studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci - postgraduální studium

FZV-SD-4/2013

Směrnice děkana k řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci

FZV-SD-2/2013

Směrnice děkana ke studentské pedagogické činnosti

FZV-B3-12-9

Dodatek č. 1 k prováděcí normě č. FZV-B3-11-7 Směrnice děkanky pro konání SZZ na FZV

FZV-B3-11/7

Směrnice děkanky pro konání státních závěrečných zkoušek na FZV

FZV-B3-11-5

Směrnice děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci

FZV-B3-11/1

Směrnice děkanky - Statut a pracovní postupy Etické komise FZV

FZV-B3-09/10

Směrnice děkanky k uznávání kreditů v rámci zahraničních studentských mobilit

FZV-B3-09/2

Směrnice děkanky o anglických názvech jednotlivých pracovišť FZV

FZV-B3-08/1

Směrnice děkana k financování mobilit zaměstnanců FZV (program LLP, Socrates)

Rozhodnutí děkana

FZV-RD-2/2016

Pověření FZV

FZV-B2-10/4

Rozsah oprávnění k provádění finanční kontroly účetních případů na FZV

FZV-B2-10/3

Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV

Příkaz děkana nebo tajemníka

FZV-PD-8/2016

Pravidla evidence výjezdů zaměstnanců FZV a příjezdů hostů

FZV-PD-7/2016

Provozní řád učeben FZV

FZV-PT-2/2016

Provedení inventarizace majetku na FZV

FZV-PD-6/2016

Jmenovani Hlavni inventarizacni komise FZV

FZV-PD-5/2016

Jmenování Škodní komise FZV

FZV-PD-4/2016

Dodatek k FZV-PD-1/2015 aktualizace údajů o st. předmětech systému STAG

FZV-PD-2/2016

Jmenování komise pro čerpání SF FZV UP

FZV-PD-4-2015

Jmenování vyřazovací komise FZV

FZV-PD-1/2015

Příkaz děkana k aktualizaci údajů o studijních předmětech v informačním systému STAG

FZV-PD-1/2013

Prováděcí normy FZV

FZV-B3-12/3

Příkaz děkana k používání informačního systému spisové služby Magion na FZV

Metodický pokyn děkana nebo tajemníka

FZV-MPD-1/2016

Dodatek č. 1 k MPD-2/2014 Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV

FZV-MPD-2/2015

Metodický pokyn děkana k vypsání výběrového řízení na obsazování míst akademických pracovníků na FZV

FZV-MPD-1/2015

Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV

FZV-MPD-5/2014

Metodický pokyn děkana pro podávání žádostí o akreditaci či prodloužení doby platnosti akreditace na FZV

FZV-MPD-3/2014

Metodický pokyn děkana - Evidence publikační činnosti v OBD

FZV-MPD-2/2014

Metodický pokyn děkana pro vypracování bakalářských a diplomových prací na FZV

FZV-MPD-5/2013

Metodický pokyn k Ediční činnosti FZV

FZV-MPD-3/2013

Dodatek č. 1 k MPD č. FZV-B3-09/8 k zařazení, evidenci, správě a inventarizaci majetku na FZV

FZV-B3-12-8

Metodický pokyn děkanky k harmonogramu oběhu personálních a mzdových podkladů na FZV

FZV-B2-12/2

Metodický pokyn děkanky pro tvorbu a využívání elektronických studijních opor v LMS Unifor

FZV-B2-12/1

Metodický pokyn děkanky k Ediční činnosti FZV

FZV-B3-11/10

Metodický pokyn děkanky - čerpání nepřímých nákladů projektů OP VK na FZV

FZV-B3-09/8

Metodický pokyn děkanky k zařazení, evidenci, správě a inventarizaci majetku FZV

Výroční zprávy

FZV-2013

Výroční zpráva FZV za rok 2013

FZV-2014

Výroční zpráva FZV za rok 2014

FZV-2015

Výroční zpráva FZV za rok 2015

Doporučené postupy

pdf

Oznámení o výši poskytovaných příspěvků zaměstnancům FZV ze sociálního fondu pro rok 2016 od 1. 6. 2016

Formuláře ke stažení

Seznam digitalizovaných formulářů UP v Olomouci

docx

Soupiska dokladů k nákupu za hotové

docx

Průvodní doklad o občerstvení

docx

Krycí list strategické operace

docx

Cestovní příkaz pro tuzemskou pracovní cestu

doc

Cestovní příkaz pro zahraniční pracovní cestu

docx

Formulář na odměny

doc

Dohoda o pracovní činnosti

doc

Dohoda o provedení práce

doc

Návrh komise pro obhajobu disertační práce

doc

Návrh komise pro státní doktorskou zkoušku

doc

Návrh komise pro státní závěrečné zkoušky

docx

Návrh na přidělení stipendia

rtf

Objednávka ubytování v objektech SKM UP v Olomouci

docx

Přihláška k výběrovému řízení o místo studentské pedagogické síly

doc

Recenzní posudek pro autorské zaměstnanecké dílo FZV

docx

Potvrzení o převz. svěřených hodnot

docx

Seznam osob užívajících IT vybavení FZV

doc

Smlouva o úhradě nákladů uzavřená podle § 51

doc

Výkaz odvedené práce k dohodě o práci konané mimo pracovní poměr

docx

Vyúčtování použití soukromého vozidla ke služební cestě

pdf

Záznam o vstupním seznámení zaměstnanců o BOZP a PO

doc

Report on Initial Briefing for Employees concerning OHS and FP

docx

Žádost o použití soukromého vozidla ke služební cestě

doc

Žádost o prodloužení prac. poměru-akademický pracovník

doc

Žádost o prodloužení prac. poměru-THP

doc

Žádost vedoucího pracovníka FZV UP

dotx

Žádost o vyjádření vedení FZV k projektu


Archiv vnitřních předpisů a norem

Archivované vnitřní předpisy a normy jsou k nahlédnutí u tajeníka FZV

PDF

Strategické řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti 2016 - 2020

FZV-PD-3/2016

Jmenovani Hlavni inventarizacni komise FZV

FZV-PD-1/2016

Jmenování Škodní komise FZV

FZV-PD-5/2015

Jmenování Škodní komise FZV

FZV-PD-3/2015

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-RD-4/2016

Děkanské volno na dny 27. a 28. 12. 2016 na FZV

FZV-RD-3/2016

Děkanské volno dne 18. 11. 2016 na FZV

FZV-RD-3/2015

Děkanské volno na dny 28. - 30. 12. 2015 na FZV

FZV-RD-1/2015

Pověření FZV

PDF

Strategické řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti 2015 - 2019

FZV-RD-2/2015

Děkanské volno dne 16. 11. 2015 na FZV

FZV-RD-2/2014

Děkanské volno dne 2. 1. 2015 na FZV

FZV-RD-1/2013

Pověření FZV

FZV-PD-2/2015

Jmenování Škodní komise FZV

FZV-B3-12/5

Jmenování vyřazovací komise FZV

FZV-PT-1/2015

Provedení inventarizace majetku na FZV

FZV-PT-1/2014

Provedení inventarizace majetku na FZV

FZV-PD-1/2014

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-SD-1/2015

Dodatek č. 1 k prováděcí normě č. FZV-SD-1/2013 Směrnice děkana ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci

FZV-SD-4/2014

Směrnice děkana - Cena děkana FZV

FZV-SD-3/2014

Směrnice děkana ke Studentské vědecké a odborné činnosti na FZV

Strategické řízení dlouhodobého záměru vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti 2014 - 2018

FZV-SD-3/2013

Dodatek č. 1 k Směrnici děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci

FZV-SD-1/2013

Směrnice děkana ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci (viz FZV-SD-1/2015 - Dodatek č. 1)

FZV-MPD-2/2016

Metodický pokyn děkana k čerpání finančních prostředků na FZV do konce roku 2016

FZV-MPD-3/2015

Metodický pokyn děkana k čerpání finančních prostředků na FZV do konce roku 2015

FZV-MPD-4/2014

Metodický pokyn děkana k čerpání finančních prostředků na FZV UP do konce roku 2014

FZV-MPD-1/2014

Metodický pokyn děkana - Stanovení úrovně nepřímých nákladů na FZV pro rok 2014

FZV-MPD-2/2013

Novela č. 1 k MPD č. FZV-MPD-2/2013 Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV

FZV-MPD-2/2013

Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV

FZV-MPD-2/2013

Novela č. 1 k MPD č. FZV-MPD-2/2013 Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV

FZV-MPD-2/2013

Pravidla pro předkládání návrhů odměn na FZV

FZV-MPD-1/2013

Metodický pokyn děkana - Stanovení úrovně nepřímých nákladů na FZV

FZV-RD-1/2014

Děkanské volno dne 27. 10. 2014 na FZV

FZV-PT-1/2013

Provedení inventarizace majetku na FZV

FZV-PD-4/2013

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-PD-3/2013

Příkaz děkana k zabezpečení výukových prostor FZV na Tř. Svobody 8

FZV-PD-2/2013

Příkaz děkana k používání jednotného sazebníku prací na FZV k dohodám o pracích konaných mimo pracovní poměr

FZV-A-08/1

Volební a jednací řád Akademického senátu FZV

FZV-B3-12/10

Jmenování škodní komise FZV

FZV-B3-12/7

Metodický pokyn děkanky - Evidence publikační činnosti na FZV

FZV-B3-11/8

Směrnice děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci – postgraduální studium

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a tvůrčí činnosti na rok 2013

Oznámení o výši poskytovaných příspěvků zaměstnancům FZV od 1. 3. 2014

Oznámení o výši poskytovaných příspěvků zaměstnancům FZV ze sociálního fondu pro rok 2010

FZV-A-09/2

Jednací řád Vědecké rady FZV

Organizační řád FZV

FZV-B2-12/5

Pověření na FZV

FZV-B2-11/4

Děkanské volno dne 23. 12. 2011 na FZV

FZV-B2-11/2

Děkanské volno 26. 10. 2011 - "Den FZV" na FZV

FZV-B2-11/1

Pověření na FZV

FZV-B2-10/6

Děkanské volno 23. 12. 2010 na FZV

FZV-B2-10/2

Pověření na FZV

FZV-B2-10/1

Rozhodnutí o zrušení vnitřní normy na FZV

FZV-B2-09/3

Děkanské volno 30. 12. 2009

FZV-B2-09/2

Stanovení výše poplatků a úhrad za činnosti a úkony realizované FZV

FZV-B2-09/1

Pověření na FZV

FZV-B2-08/3

Děkanské volno 31.12.2008

FZV-B2-08/2

Pověření na FZV

FZV-B2-08/1

Děkanské volno 27.10.2008

FZV-B3-12/4

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-B3-12/2

Dodatek č. 1 k prováděcí normě č. FZV-B3-09/3 Směrnice děkanky k řádu CŽV

FZV-B3-12/1

Metodický pokyn děkanky stanovení úrovně nepřímých nákladů na FZV

FZV-B3-11/11

Metodický pokyn děkanky k čerpání finančních prostředků na FZV do konce roku 2011

FZV-B3-11/6

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-B3-11-4

Směrnice děkanky ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci

FZV-B3-11-3

Metodický pokyn děkanky - Stanovení úrovně nepřímých nákladů na FZV

FZV-B3-11/2

Prováděcí pokyn ke konání státních doktorských zkoušek a ohajob disertačních prací

FZV-B3-10/6

Jmenování vyřazovací komise FZV

FZV-B3-10/4

Jmenování hlavní inventarizační komise FZV

FZV-B3-10/3

Metodický pokyn děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci - postgraduální studium

FZV-B3-10/2

Metodický pokyn děkanky pro konání slavnostních aktů imatrikulace a promoce na FZV

FZV-B3-10/1

Metodický pokyn děkanky pro konání SZZ na FZV

FZV-B3-09/12

Směrnice děkanky ke studentské pedagogické činnosti

FZV-B3-09/11

Metodický pokyn děkanky ke studijnímu řádu UP v Olomouci - postgraduální studium

FZV-B3-09/9

Směrnice děkanky ke studijnímu a zkušebnímu řádu UP v Olomouci

FZV-B3-09/7

Jmenování Hlavní inventarizační komise FZV

FZV-B3-09/6

Jmenování Vyřazovací komise FZV

FZV-B3-09/5

Jmenování Škodní komise FZV

FZV-B3-09/4

Dotatek č. 1 ke Směrnici děkanky ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci

FZV-B3-09/4

Směrnice děkanky ke stipendijnímu řádu UP v Olomouci

FZV-B3-09/3

Směrnice děkanky k řádu celoživotního vzdělávání UP v Olomouci na FZV

FZV-B3-09/1

Směrnice děkanky ke studentské vědecké a odborné činnosti na FZV

FZV-A-09/1

Statut FZV

Žádost o vyjádření vedení FZV k ESF projektům

Doporučení děkanky FZV pro předkládání ESF projektů

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 14. 03. 2017, Martin Fasner