Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Věda a výzkum

Fakulta zdravotnických věd UP v Olomouci se orientuje na vědeckou činnost v nelékařských zdravotnických oborech. Prioritními tématy jsou medicína založená na důkazech v nelékařských oborech, multidisciplinární tým v péči o zdraví, limity životního stylu vyplývající z chronických nemocí, reprodukční zdraví, mezinárodní klasifikace v ošetřovatelství a porodní asistenci, léčebná rehabilitace a kinezioterapie, management v oblasti nelékařských zdravotnických profesí, systém zdravotně sociální péče o seniory, zobrazovací metody, nukleární medicína a radioterapie.

Fakulta zdravotnických věd (FZV) se podílí na organizaci odborných konferencí, pořádá vzdělávací odborné workshopy pro zájemce z řad odborné veřejnosti, akademičtí pracovníci jsou zváni k přednáškám na odborných domácích i zahraničních vědeckých konferencích.Fakulta podporuje studentskou vědeckou odbornou činnost (SVOČ), na celofakultní konferenci SVOČ jsou každoročně prezentovány a obhajovány práce ze všech studijních oborů.

Historie fakulty je zatím velmi krátká. Po založení fakulty v r. 2007 sledujeme vlastní vědeckou činnost s relevantními publikačními výstupy dedikovanými k FZV od r. 2008-2009.

Fakulta každoročně zvyšuje svůj vědecký výkon, o čemž svědčí i nárůst bodové hodnoty výstupů evidovaných v Rejstříku informací o výsledcích (RIV), které uvádí následující graf 1 i počty článků v časopisech s impakt faktorem (IF), jak uvádí graf 2.

Fakulta se ve své krátké historii účastnila řady grantů a projektů na celostátní i mezinárodní úrovni (IGA MZ, GAČR, OpVK).

 

 

 

 

Aktuality

v tomto seznamu nejsou žádné zprávy.
Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 15. 09. 2016, Martin Fasner