Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Cena děkana

Děkan Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci, ve snaze podpořit kvalifikační růst členů akademické obce a prestiž vědecké práce na FZV UP, může každý rok udělit Cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost v souladu se směrnicí děkana FZV-SD-2/2015.

Vyhlášení soutěže o Cenu děkana FZV UP

Vážení členové akademické obce,
s odvoláním na Statut ceny děkana FZV UP FZV-SD-2/2015 vyhlašuji

Soutěž o cenu děkana FZV UP za významnou publikační činnost za rok 2016

Publikace musí být uveřejněna v časopise s impakt faktorem a periodikum musí spadat dle databáze WoS do prvního kvartilu titulů své kategorie. Další podmínky soutěže jsou uvedeny v článku 2 této směrnice děkana - Cena děkana FZV UP.

Vyplněné přihlášky spolu s kopií práce (obojí v elektronické formě) jsou přijímány na Referátu vědy a výzkumu FZV UP (Irena Jedličková) do 3. 3. 2017.

Výsledky soutěže budou vyhlášeny dne 7. 4. 2017.

V Olomouci dne 3. 2. 2017

doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA
děkan FZV UP

Oceněné práce a publikace

Cenu děkana za významnou publikační činnost za rok 2015 získal prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO:
Randomized clinical trial comparing neurological outcomes after carotid endarterectomy or stenting, British Journal of Surgery , IF 5,542
Troponin T: Correlation with location and volume of acute brain infarction, International Journal of  Cardiology, IF 4,036

Cena děkana za získání vědecko-pedagogického titulu docent nebo profesor za rok 2014 byla udělena prof. MUDr. David Školoudík, Ph.D., FESO za jmenování profesorem v oboru neurologie s účinností od 19. září 2014.

Ceny děkana za významnou publikační činnost za rok 2014 získali práce prvního kvartilu:
Mgr. Yukari Yamada, Ph.D. - Prevalence and Correlates of Hearing and Visual Impairments in European Nursing Homes: Result from the SHELTER Study (Journal of the American Medical Directors Association, IF 4,781)
a
prof. MUDr. Milan Kamínek, Ph.D. - 99mTc-HMPAO-labelled leucocytes in musculoskeletal infections: The choice of reference tissue for semiquantitative analysis (European Journal of Nuclear Medicine and Molecular Imaging, IF 5,217)

Zpravodajství z UP
Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 08. 02. 2017, Martin Fasner