Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Bakalářské a magisterské studium

Informace pro studenty

  • Brožura FZV pro ak. rok 2016/2017 (členění fakulty, kontakty, studijní plány)

Informace o studiu

Uchazečům o studium nabízí Fakulta zdravotnických věd studijní programy, které jsou srovnatelné se systémy vysokoškolského vzdělávání v zahraničí. Všechny studijní programy se realizují v rámci kreditového systému studia, které je plně kompatibilní s European Credit Transfer System (ECTS) a vytváří tak studentům podmínky pro případné absolvování části studia v zahraničí.

Pro absolventy středních škol je určeno vysokoškolské studium bakalářské.

Bakalářský studijní program se standardní délkou studia 3 roky představuje obsahově ucelenou část vysokoškolského studia jako jeho samostatnou variantu. Přijímací řízení je vypisováno jmenovitě pro bakalářské studium. Bakalářské studium je ukončeno obhajobou bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Absolventům bakalářského studijního programu se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „bakalář“ (Bc.). Ve skupině bakalářských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia v oborech – Všeobecná sestra (prezenční/kombinované studium), Porodní asistentka (prezenční/kombinované studium), Fyzioterapie (prezenční studium), Radiologický asistent (prezenční studium) a Zdravotnický záchranář (prezenční studium.

V případě kombinovaných forem studia bakalářských studijních programů může být vyžadováno předchozí středoškolské  vzdělání v daném oboru, či předchozí praxe – bližší informace naleznou uchazeči v katalogu studijních oborů na webu UP a v části Přijímací řízení – Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu.

Pro absolventy bakalářského studia je určeno navazující magisterské studium.

Navazující magisterský studijní program představuje studium se standardní délkou 2 roky Studium je ukončeno obhajobou diplomové práce a vykonáním státní závěrečné zkoušky. Absolventům navazujícího magisterského studia se vydává diplom, dodatek k diplomu (tzv. Diploma Supplement) a přiznává se jim akademický titul „magistr“ (Mgr.). Ve skupině navazujících magisterských studijních programů nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům v současné době možnosti studia oboru Ošetřovatelská péče v interních oborech (prezenční a kombinovaná forma studia), Intenzivní péče v porodní asistenci (prezenční a kombinovaná forma studia) a oboru Fyzioterapie

Fakulta zdravotnických věd realizuje kromě bakalářských a navazujících magisterských studijních programů také tzv. třetí stupeň vysokoškolského vzdělávání, doktorské studium.

Doktorský studijní program představuje studium se standardní délkou 3 roky. Studium je zaměřeno na vědecké bádání a samostatnou tvůrčí činnost v oblasti výzkumu nebo vývoje. Studium v doktorském studijním programu probíhá podle individuálního studijního plánu pod vedením školitele. Studium se ukončuje státní doktorskou zkouškou a obhajobou disertační práce. Absolventům studia v doktorských studijních programech se uděluje akademický titul „doktor“ (ve zkratce „Ph.D.“ uváděné za jménem). Fakulta zdravotnických věd uskutečňuje doktorský studijní program Ošetřovatelství. V současné době není přijímací řízení do doktorského studijního programu vyhlášeno. Bude tak učiněno po ukončení reakreditačního procesu.

Vedle řádného vysokoškolského studia nabízí Fakulta zdravotnických věd uchazečům, kteří vyhověli požadavkům přijímacího řízení, avšak vzhledem k limitovaným počtům přijímaných uchazečů nebyli přijati ke studiu, účast v programech celoživotního vzdělávání. Programy celoživotního vzdělávání jsou koncipovány jako programy vycházející z akreditovaných studijních programů fakulty. Vzdělávací programy probíhají za úplatu a účastníci nemají statut studenta. Doba studia činí 1 rok (paralelní studium 1. ročníku příslušného studijního oboru). Do programů celoživotního vzdělávání jsou uchazeči přijímáni dle kapacitních možností fakulty. 

Nahoru

Zpravodajství z UP
ECTS - Dodatek k diplomuAbsolventi UP

Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

Stránka aktualizována: 21. 07. 2016, Alena Cholinská