Tyto stránky jsou zastaralé a nepředstavují aktuální webovou prezentaci Univerzity Palackého.
Pokud jste sem zabloudili omylem, aktuální web je https://www.fzv.upol.cz/.
Portál  |  STAG  |  e-mail
English
Fakulta zdravotnických věd UP

Přijímací řízení

Akademický rok 2017/2018

Termíny, poplatky a další informace o přijímacím řízení

Termín podání elektronické přihlášky: do 28. února 2017

Tištěnou zkrácenou verzi e-přihlášky, včetně všech požadovaných náležitostí (viz dále v textu),  je nutno podat k poštovní přepravě nejpozději 1. března 2017, a zaslat na adresu:

Univerzita Palackého v Olomouci
Fakulta zdravotnických věd
Hněvotínská 3
775 15 Olomouc

Ve stejné lhůtě je nutno uhradit administrativní poplatek.

Upozorňujeme uchazeče, že budou zaregistrovány jen řádně podané e-přihlášky doplněné tištěnou zkrácenou verzí včetně požadovaných náležitostí (viz dále v textu) a s uhrazeným administrativním poplatkem.

Předpokládané termíny přijímacích zkoušek:

 • Fyzioterapie - navazující magisterské studium:
  29. května 2017 - 1. kolo (písemný test)
  12.–16. června 2017 - 2. kolo (ústní zkouška)
 • Bakalářské studijní obory Fyzioterapie, Radiologický asistent, Všeobecná sestra, Porodní asistentka v prezenční formě studia:
  8. června 2017*
 • Bakalářské studijní obory Všeobecná sestra, Porodní asistentka v kombinované formě studia:
  9. června 2017*
 • Ošetřovatelská péče v interních oborech - navazující magisterské studium:
  9. června 2017
 • Intenzivní péče v porodní asistenci - navazující magisterské studium:
  9. června 2017
 • Zdravotnický záchranář - bakalářské studium:
  8. června 2017* - 1. kolo (písemný test)
  20. června 2017 - 2. kolo (test fyzické zdatnosti)


  * Upozornění pro uchazeče o bakalářské studijní obory: Uchazeči, kteří mají podanou přihlášku jak na prezenční, tak na kombinovanou formu bakalářských studijních oborů, vykonají přijímací zkoušku v pátek 9. června.

  Náhradní termín konání přijímacích zkoušek fakulta nevypisuje.

  Písemná přijímací zkouška je pro všechny bakalářské studijní obory včetně oboru Zdravotnický záchranář shodná. Uchazeč o více bakalářských studijních oborů vykoná přijímací zkoušku pouze jednou a výsledek mu bude započten pro všechny bakalářské studijní obory, na které podal přihlášku.

  Administrativní poplatek:  
  640,- Kč/přihláška

  Banka:Komerční banka, a. s., Olomouc
  Účet: 19-109 633 0227/0100
  Variabilní symbol: číslo vygenerované systémem po vyplnění elektronické  přihlášky (nutno vyplnit pro správnou identifikaci platby!)
  Konstantní symbol: 379
  Adresa majitele účtu: Univerzita Palackého v Olomouci, Křížkovského 8, 771 47 Olomouc
  Platba ze zahraničí:
  IBAN: CZ09 0100 0000 1910 9633 0227
  SWIFT CODE: KOMBCZPP

  Upozorňujeme uchazeče, že nárok na vrácení administrativního poplatku za přijímací řízení nevzniká:

  • v případě nedodržení a nesplnění stanovených podmínek pro podání přihlášky ke studiu,
  • v případě neúčasti, a to z jakéhokoliv důvodu, u přijímacích zkoušek.

  Uchazeči, kteří ve stanoveném termínu podali řádně vyplněnou přihlášku ke studiu, obdrží počátkem měsíce května 2017 pozvánku k přijímacím zkouškám obsahující podrobné informační pokyny týkající se organizačních záležitostí samotného dne konání přijímacích zkoušek (tj. přesné určení termínu, místa, času, dovolených pomůcek a jiné důležité informace). Termín, na který bude uchazeč pozván, se pro něj stává závazným a neměnným.

  Uchazeči si mohou podat více přihlášek na obory realizované fakultou, pokud splní předepsaná kritéria a dovolí jim to harmonogram termínů přijímacích zkoušek vypsaných pro jednotlivé obory. Program/obor bude vždy uveden na nové přihlášce, včetně daného poplatku a požadovaných příloh.

  Uchazeč má právo nahlédnout do všech svých materiálů, které mají význam pro rozhodnutí o jeho přijetí ke studiu.  Přesný termín bude uchazeči sdělen v pozvánce k vykonání přijímací zkoušky.

  V návaznosti na novelu zákona o vysokých školách, která umožňuje doručení rozhodnutí o přijetí ke studiu prostřednictvím elektronického informačního systému vysoké školy, budou uchazečům, jejichž žádosti o přijetí bylo vyhověno, rozhodnutí doručena prostřednictvím aplikace elektronické přihlášky, a to za podmínky, že uchazeč o studium s tímto způsobem doručení předem na přihlášce souhlasil.

  Nepřijatý uchazeč nebo jeho zástupce, kterému udělil uchazeč plnou moc, může ve lhůtě 30 dnů ode dne doručení písemného rozhodnutí děkana podat odvolání. Odvolání se podává děkanovi fakulty. Odvolací řízení pro akademický rok 2017/2018 bude ukončeno počátkem měsíce září 2017. Všichni uchazeči, kteří podají odvolání, budou v zákonné lhůtě o výsledku šetření informováni písemnou cestou.

  Ubytování v době konání přijímacích zkoušek fakulta nezajišťuje, uchazeči však mohou kontaktovat Správu kolejí a menz UP
  Slevy na dopravu se neposkytují.

Nahoru

Náležitosti zkrácené verze e-přihlášky ke studiu

Bakalářské studijní obory

Všeobecná sestra, prezenční a kombinovaná forma studia
Porodní asistentka, prezenční a kombinovaná forma studia
Radiologický asistent,
prezenční forma studia
Fyzioterapie, prezenční forma studia
Zdravotnický záchranář, prezenční forma studia
 

Pro koho je studium určeno:
pro absolventy středních škol, v případě kombinované formy studia oboru Porodní asistentka je vyžadováno předchozí vzdělání zdravotnického směru a praxe (viz dále v textu a v elektronickém katalogu studijních oborů na webu UP.

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • prezenční formy studia: potvrzení správnosti údajů o středoškolském prospěchu uvedených v přihlášce (uvádí se vždy údaje za 2. pololetí, pouze maturitní ročníky uvedou u 4. ročníku údaj za 1. pololetí) - maturujícím v daném akademickém roce potvrdí správnost údajů uvedených v přihlášce ke studiu příslušná SŠ, ostatní uchazeči doloží kopie vysvědčení za 1.–4. ročník, včetně maturitního vysvědčení, tyto kopie nemusí být notářsky ověřené;

          K přihlášce pro obor Zdravotnický záchranář je navíc vyžadován posudek  lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu oboru Zdravotnický záchranář a kopie řidičského průkazu sk. B (lze nahradit čestným prohlášením o získání řidičského oprávnění sk. B v průběhu bakalářského studia).

 • kombinované formy studia:
  - pro obor Všeobecná sestra – uchazeč doloží kopii maturitního vysvědčení  (nebo povrzení o studiu závěrečného ročníku SŠ).
  - pro obor Porodní asistentka –  uchazeč doloží kopii dokladu o ukončeném středoškolském vzdělání zdravotnického směru (nemusí být notářsky ověřená) a potvrzení od zaměstnavatele o praxi ve zdravotnictví v minimálním trvání dvou let*. Osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru Porodní asistentka vítáno.

* Tato podmínka je považována za splněnou, pokud lze z předloženého potvrzení předpokládat, že požadované 2 roky praxe budou dovršeny nejpozději v září 2017.

Navazující magisterské studijní obory

Ošetřovatelská péče v interních oborech

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy bakalářského studijního programu Ošetřovatelství, studijní obor Všeobecná sestra nebo Ošetřovatelství, kteří jsou držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra. 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky)- není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP v Olomouci),
 • kopie (nemusí být notářsky ověřená) osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru všeobecná sestra případně čestné prohlášení o doložení této skutečnosti nejpozději v září 2017.

Intenzivní péče v porodní asistenci

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy bakalářského studijního programu Porodní asistence nebo Ošetřovatelství, studijní obor Porodní asistentka, kteří jsou držiteli osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka. 

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky)- není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP v Olomouci),
 • kopie (nemusí být notářsky ověřená) osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu v oboru porodní asistentka, případně čestné prohlášení o doložení této skutečnosti nejpozději v září 2017.

Fyzioterapie

Pro koho je studium určeno:

 • pro absolventy bakalářského studijního programu Rehabilitace nebo Specializace ve zdravotnictví, obor Fyzioterapie

Tištěná zkrácená verze e-přihlášky ke studiu musí obsahovat:

 • potvrzení o provedení úhrady administrativního poplatku (kopii složenky nebo potvrzení bankovního převodu dané částky) - není nutné při platbě on-line platební kartou,
 • kopii (nemusí být notářsky ověřená) vysokoškolského diplomu; pokud je uchazeč o studium v době podání přihlášky studentem závěrečného ročníku VŠ, doloží tuto skutečnost potvrzením ze studijního oddělení (není nutné u uchazečů z FZV UP v Olomouci).

Nahoru

Podmínky přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky

Bakalářské studijní programy v prezenční formě studia
Všeobecná sestra
Porodní asistentka
Fyzioterapie
Radiologický asistent

 1. Děkan fakulty může bez vykonání přijímacích zkoušek navrhnout na přijetí maximálně 10 uchazečů/obor, a to pouze ty uchazeče, kteří ve šk. roce 2016/2017 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.
 2. Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro přijetí bez přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční (koncová) vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení posledního ročníku studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) nemohou být přijati ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky, budou pozváni k přijímací zkoušce. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.
 3. Uchazeči navrženi na přijetí ke studiu bez vykonání přijímací zkoušky předloží v termínu stanoveném děkanem fakulty doklad o úspěšném ukončení středoškolského studia, na základě kterého jim bude vydáno rozhodnutí o přijetí ke studiu. 

U všech řádně podaných přihlášek na bakalářské studijní obory v prezenční formě studia je kontrolováno splnění či nesplnění kritérií uvedených v bodě 2, tj. není třeba podávat žádost o prominutí přijímací zkoušky.

  Nahoru

  Podmínky pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky (písemný test) u oboru Zdravotnický záchranář

  1.      Děkan fakulty může prominout vykonání 1. kola přijímací zkoušky maximálně 10 uchazečům, a to pouze těm uchazečům, kteří ve šk. roce 2016/2017 úspěšně složí maturitní zkoušku na střední škole v České republice.

  2.      Hranice celkového studijního průměru ze střední školy pro prominutí 1. kola přijímací zkoušky činí 1,20 včetně. Zohledňují se výroční vysvědčení za 1. - 3. ročník studia a pololetní vysvědčení za 4. ročník studia. V případě, že uvedené kritérium splňuje více než 10 uchazečů, je rozhodující dosažený studijní průměr (zaokrouhlený na 2 desetinná místa). Uchazeči, kteří splňují výše uvedené kritérium, ale z kapacitních důvodů (viz bod 1) jim nelze 1. kolo přijímací zkoušky prominout, obdrží pozvánku k vykonání 1. kola přijímací zkoušky. Stanovená kapacita (viz bod 1) může být překročena pouze v případě více uchazečů se stejným studijním průměrem.

  3.      Uchazeči, kterým je prominuto vykonání 1. kola přijímací zkoušky obdrží  oznámení o této skutečnosti a pozvánku k vykonání 2. kola přijímací zkoušky (test fyzické zdatnosti). Na tyto uchazeče je pohlíženo při vyhodnocování celkových výsledků přijímací zkoušky (písemný test, test fyzické zdatnosti) jako na uchazeče se 100% úspěšností v 1. kole přijímací zkoušky včetně případné bonifikace za středoškolský prospěch.

  Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám

  Okruhy otázek a doporučená literatura k písemným přijímacím zkouškám .

  Nahoru

  Zpravodajství z UP
  Vyhledávání studijních oborů na UPAbsolventi UP

  Calendar of Events now only on Palacký University's  new webpages

  Stránka aktualizována: 22. 02. 2017, Alena Cholinská